Gazeta parafialna

Posłaniec

Naboestwo racowe 2

MSZA ŚWIĘTA – POSTAWY W CZASIE LITURGII

Pisaliśmy już o Tajemnicy Eucharystii, która jest Ofiarą, Ucztą i Obecnością Chrystusa. Omówiliśmy też – w miarę szczegółowo – poszczególne części Mszy świętej i ich znaczenie. Ale trzeba zatrzymać się jeszcze na postawami i gestami, które czynimy w czasie liturgii. Człowiek jest przecież istotą cielesno-duchową i wyraża siebie poprzez postawy i gesty; zewnętrzne postawy i gesty wyrażają przeżycia wewnętrzne. Ale jednocześnie zewnętrzne postawy wpływają również jakoś na nasze wnętrze. I nie inaczej jest w liturgii.

Jeżeli ludzie okazują sobie miłość i uczucia za pomocą gestów, to w liturgii postawy i gesty mają być znakami miłości do Boga. Dlatego trzeba, by było one wykonywane ze należną świadomością starannością i czcią. We Wprowadzeniu do Mszału czytamy, że cała celebracja liturgiczna ma odznaczać się pięknem i szlachetną prostotą. (Por. OWMR 42) Oczywiście odnosi się to do sposobu celebracji Eucharystii przez kapłana. Ale dotyczy też postaw i gestów czynionych przez wiernych uczestniczących we Mszy świętej. 

Czytaj jako PDF

Czytaj więcej...

POSŁANIEC - Wrzesień 2019

NOWY ROK szkolny

ZAJĘCIA W SZKOLE JĘZYKA POLSKIEGO

SOBOTA

21.09.2019

28.09.2019

05.10.2019

Czytaj dalej jako PDF

 

POSŁANIEC - Sierpień 2019

2017 04 30 70D IMG 0620

MSZA ŚWIĘTA: LITURGIA EUCHARYSTII

W czasie każdej Mszy świętej słuchamy Słów Chrystusa, które dają życie (Liturgia Słowa); w czasie każdej Mszy świętej uczestniczymy w uobecnieniu Jego męki, śmierci i zmartwychwstania (Liturgia Eucharystii). Dzisiaj będziemy rozważali szczególnie ten wymiar Liturgii Mszy świętej, zatrzymujemy się bowiem nad Liturgią Eucharystii.

Na Liturgię Eucharystii składają się: Przygotowanie darów, Modlitwa Eucharystyczna i Obrzędy Komunii Świętej.

Przygotowanie darów to pierwsza część Liturgii Eucharystii. Przynosimy na ołtarz chleb i wino. Są one symbolami duchowego daru, który chcemy złożyć Bogu.

Chleb – „owoc ziemi i pracy rąk ludzkich”, to spotkanie Bożego daru i ludzkiego wysiłku. To nasza praca, ale też nasza często niełatwa proza życia: pot, krew i łzy.

Wino – podobnie jak chleb jest owocem współpracy Stwórcy i człowieka. To nie tylko napój gaszący pragnienie, ale też – jak mówi Pismo Święte – napój „rozweselający serce człowieka”. (Chyba nie trzeba dodawać, że rozsądnie i z umiarem używany).

Wraz z winem ofiarujemy Bogu nasze radości i tęsknotę za świętowaniem, za wspólnotą.

Chleb i wino wyrażają więc całe nasze życie. Bo całe nasze życie mamy złożyć na ofiarę Bogu. Warto to sobie uświadomić, gdy kapłan zanosi do Boga Modlitwę nad darami. Czytaj jako dokument PDF. 

Czytaj więcej...

0C9A1353

LITURGIA MSZY ŚWIĘTEJ: LITURGIA SŁOWA

W naszym cyklu rozważań o Eucharystii zatrzymujemy się dzisiaj nad Liturgią Słowa.
Liturgia Słowa to miejsce spotkania z Bogiem przychodzącym do nas w swoim Słowie; to ten - wspomniany kiedyś - stół Słowa Bożego, który zastawia przed nami Kościół.
Na Liturgię Słowa składają się: trzy czytania, psalm responsoryjny, śpiew Alleluja, homilia, wyznanie wiary i modlitwa powszechna.
Liturgia Słowa jest tą częścią Mszy świętej, w czasie której mamy wsłuchiwać się w Słowo Boże; ale wsłuchiwać się nie tylko uszami, ale i sercem.
Św. Paweł napisał w swoim liście „(...) wiara rodzi się z tego, co się słyszy. Tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa" (Rz 10,17)
Wiara rodzi się z tego, co się słyszy... (Rz 10,17)
W niedziele i uroczystości przewidziane są trzy czytania: Pierwsze ze Starego Testamentu (wyjątkiem jest okres wielkanocny, gdy czytamy jako pierwsze czytanie teksty z Dziejów Apostolskich) drugie czytanie jest z Nowego Testamentu (to przede wszystkim listy apostolskie), trzecie to czytanie z Ewangelii.
Czytania są ułożone w trzyletni cykl: Rok A, w którym czytamy Ewangelię według świętego Mateusza; Rok B, gdy czytana jest Ewangelia według świętego Marka i Rok C, gdy odczytywana jest Ewangelia według świętego Łukasza. 

Czytaj jako PDF

Czytaj więcej...

 0002CR2

LITURGIA MSZY ŚWIĘTEJ: OBRZĘDY WSTĘPNE

W naszym cyklu rozważań zatrzymujemy się nad Eucharystią. Chcemy Ją lepiej poznać i zrozumieć; chcemy zbliżyć się do Tajemnicy, która stoi w samym centrum życia Kościoła; która powinna stać w centrum życia chrześcijanina.

Tematem obecnego rozważania będzie Liturgia Eucharystii – Liturgia Mszy świętej...

Każda Liturgia posiada pewną strukturę; przebiega w określony sposób. Z czego składa się więc Msza święta? Jak powinna wyglądać celebracja Eucharystii?

Ojcowie Kościoła mówili, że w czasie Mszy świętej Kościół zastawia przed nami dwa stoły: stół Słowa Bożego i stół Eucharystii. Jest to chyba najprostszy i najbardziej trafny opis Liturgii Mszy świętej. Składają się bowiem na nią dwie główne części: Liturgia Słowa i Liturgia Eucharystii. Wszystko zaś poprzedzone jest obrzędami wstępnymi, a kończy się obrzędami zakończenia.

Czytaj jako Pdf. 

Czytaj więcej...

POSŁANIEC - Maj 2019

Poslaniec2018 05

Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo!

Ty za nami przemów słowo, Maryjo!

Ociemniałym podaj rękę,

Niewytrwałym skracaj mękę,

Twe Królestwo weź w porękę, Maryjo!

Gdyś pod krzyżem Syna stała, Maryjo!

Tyleś, Matko, wycierpiała, Maryjo!

Przez Twego Syna konanie

Uproś sercom zmartwychwstanie,

W ojców wierze daj wytrwanie, Maryjo!

Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo!

Ty za nami przemów słowo, Maryjo!

Miej w opiece naród cały,

Który żyje dla Twej chwały,

Niech rozwija się wspaniały, Maryjo!

Czytaj jako pdf

Czytaj więcej...

POSŁANIEC - KWIECIEŃ 2019

IMG 0031a

Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony
Na wieczne czasy bądźże pozdrowiony
Gdzie Bóg, Król świata całego 
Dokonał życia swojego

Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony
Na wieczne czasy bądźże pozdrowiony
Ta sama Krew Cię skropiła
Która nas z grzechów obmyła

Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony
Na wieczne czasy bądźże pozdrowiony
Z Ciebie moc płynie i męstwo
W Tobie jest nasze zwycięstwo 

Czytaj jako PDF

Czytaj więcej...

Posłaniec - Marzec 2019

IMG 2147

 

EUCHARYSTIA – WYMIARY TAJEMNICY 

Kościół rodzi się z Eucharystii i Eucharystią się nieustannie karmi. Kościół najpełniej urzeczywistnia się tam, gdzie sprawowana jest Eucharystia. Pochylmy się więc dzisiaj nad Tajemnicą Eucharystii. Eucharystii, która jest Ofiarą, Ucztą i Obecnością.


Eucharystia jest Ofiarą… Eucharystia jest uobecnieniem Ofiary Chrystusa; uobecnieniem tej Ofiary, która dokonała się na Golgocie, gdy Chrystus dla nas i dla naszego zbawienia oddał życie na Krzyżu.

W czasie Ostatniej Wieczerzy Jezus w sposób bezkrwawy ofiarował siebie samego Ojcu. Ustanawiając Eucharystię powiedział: „To jest Ciało moje, które za was będzie wydane”. „Ten kielich to Nowe Przymierze we Krwi mojej, która za was będzie wylana." (Łk 22,19-20)

Na Krzyżu dokonało się to wydanie Ciała i wylanie Krwi Chrystusa. Za nas i dla naszego zbawienia.

Ale Chrystus powiedział jeszcze w Wieczerniku: To czyńcie na Moją pamiątkę. (Por. 1 Kor 11,24-25) Kościół od początku spełnia to polecenie Chrystusa. Kościół od początku uobecnia Ofiarę Chrystusa sprawując Eucharystię.

Katechizm Kościoła Katolickiego za Soborem Trydenckim powie: „(..) w tej Boskiej ofierze, dokonującej się we Mszy świętej, jest obecny i w sposób bezkrwawy ofiarowany ten sam Chrystus, który na ołtarzu krzyża ofiarował samego siebie w sposób krwawy (...)” (KKK 1367) 

Eucharystia jest uobecnieniem Ofiary Chrystusa... Sprawując więc Eucharystię, uczestnicząc w Niej, stajemy pod Krzyżem Chrystusa w momencie, kiedy On oddaje za nas życie. I możemy czerpać z tych łask, które z Krzyża płyną. Uczestnicząc w Eucharystii stajemy wobec Tajemnicy naszego Odkupienia.

Czytaj jako pdf.

Czytaj więcej...

POSŁANIEC - LUTY 2019

IMG 1723

EUCHARYSTIA – MSZA ŚWIĘTA: OBOWIĄZEK UCZESTNICTWA

Kościół rodzi się z Eucharystii i Eucharystia się karmi. Dlatego kolejne numery Posłańca poświęcimy Eucharystii. Na początek temat najbardziej prawny: Obowiązek uczestnictwa w Eucharystii.

Wszyscy znamy trzecie Przykazanie Boże: „Pamiętaj, abyś dzień święty święcił!” Zdolność do świętowania; do radowania się, jest jedną z ważnych właściwości człowieka. Właściwości, która wyróżnia go od świata zwierząt. Gdy zakazuje się świętowania, pozbawia się człowieka godności.

Jedna z więźniarek Auschwitz mówi: „Wie ksiądz, nie wiedziałyśmy, jaki to dzień tygodnia. Wszystkie dni były jednakowe. Krzyk, głód, ciężka praca… Postanowiłam sobie, że jeśli uda mi się przeżyć, niedziela zawsze będzie dla mnie święta” (T. Horak, Szabat dla człowieka)

„Pamiętaj, abyś dzień święty święcił!” Ale który dzień jest święty?... To wcale nie jest nieuzasadnione pytanie. Muzułmanie świętują przecież w piątek, Żydzi w sobotę, chrześcijanie w niedzielę.

W Starym Testamencie jest nakaz świętowania siódmego dnia tygodnia; bo według poematu o stworzeniu, w tym dniu Bóg odpoczął… Tylko, że w Biblii siódmy dzień tygodnia, to sobota. I właśnie sobota – szabat – jest dla Żydów dniem świętym i znakiem nierozerwalnego przymierza z Bogiem.

Dlaczego więc my, chrześcijanie świętujemy w niedzielę?... Odpowiedź jest bardzo prosta… 

Czytaj jako pdf.

Czytaj więcej...

POSŁANIEC - Styczeń 2019

IMG 20181224 WA0016

SAKRAMENT POKUTY I KIEROWNICTWO DUCHOWE

Kiedy już przygotowani jesteśmy do odbycia spowiedzi świętej mamy prawo wybrać spowiednika. Najlepiej jest wybrać spowiednika cierpliwego, pobożnego, mądrego, zrównoważonego i wiernego katolickiej doktrynie. Spowiednika, który nie popędza, nie przerywa naszego wyznania grzechów, ale pozwala nam w pełni się wypowiedzieć a ewentualnie dopiero później zadaje konieczne pytania i udziela pouczenia. Spowiednika, który umie wyczekać, uszanuje momenty milczenia, słucha - ma dla nas czas.

By jednak możliwa była taka spowiedź, trzeba wybrać też odpowiedni czas. Na pewno nie można żądać, by spowiednik poświęcił nam dużo czasu, gdy przychodzimy do spowiedzi z okazji świąt, w czasie, gdy do konfesjonałów stoją duże kolejki! To jest też miłość bliźniego, gdy nie żądam całego czasu dla siebie i pozwalam skorzystać z sakramentu pokuty także innym. Czytaj jako pdf

Czytaj więcej...

witamy head„Człowieka (…) nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa. A raczej człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani czym jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie''
Jan Paweł II, Warszawa 1979

Serdecznie witamy na stronie internetowej Polskiej Misji Katolickiej w Mannheim! Wszystkim odwiedzającym tę stronę życzymy Bożego błogosławieństwa.

Nabożeństwa w Mannheim

Msza święta w języku polskim
Sobota godz. 18:30
Niedziela godz. 09:30
Niedziela godz. 12:00
Środa godz. 18:30
Piątek godz. 18:30
Pierwszy czwartek m-ca godz. 18:30
Adoracja Eucharystyczna
Ostatnia sobota m-ca godz. 17:30
Pierwszy czwartek m-ca godz. 19:00
Okazja do spowiedzi świętej
Środa, piątek, sobota godz. 18:00
Pierwszy czwartek m-ca godz. 18:00
Pierwszy piątek m-ca godz. 17:30
Ostatnia sobota m-ca godz. 17:30

Kontakt z biurem misji