Regulamin szkoły

Szkoła Języka Polskiego im. Jana Pawła II jest instytucją działającą w ramach Polskiego Towarzystwa Kulturalno- Szkolnego (Polnische Schul- und Kulturgesellschaft e.V.). Towarzystwo należy do struktur Chrześcijańskiego Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego e.V.

Szkoła prowadzona jest w duchu tradycji chrześcijańskich. Każdy uczeń, wchodzący do wspólnoty szkolnej, jak również jego rodzice, zobowiązują się do przestrzegania zasad i norm w niej przyjętych.ORGANIZACJA SZKOŁY

Nabór uczniów i rezygnacja z nauki

Uczniami Szkoły mogą być dzieci, które opanowały już sztukę pisania, co z reguły ma miejsce od 2 klasy niemieckiej szkoły obowiązkowej.

Zapisanie dziecka do szkoły jest równoznaczne z akceptacją obowiązującego w niej programu dydaktyczno – wychowawczego oraz regulaminu szkoły.

Rodzice ucznia wypełniają formularz zgłoszeniowy, podpisują zobowiązanie przestrzegania regulaminu szkoły oraz wyrażają zgodę na przechowywanie
i przetwarzanie danych osobowych w bazie danych Towarzystwa oraz Chrześcijańskiego Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego e.V.
(zał. 1).


Oświadczenie o rezygnacji z nauki i wypisaniu dziecka ze szkoły musi być wyrażone na piśmie i doręczone co najmniej 30 dni przed końcem bieżącego roku szkolnego.

Obowiązek opłaty czesnego wygasa z końcem roku szkolnego, w którym nastąpiło wypisanie ze szkoły.


Zajęcia szkolne

Do szkoły uczęszczają dzieci z krajów związkowych (landów): Baden Württemberg, Hessen i Rheinland - Pfalz. Lekcje w Szkole zaczynają się tydzień po rozpoczęciu nauki w szkołach niemieckich, a kończą tydzień przed zakończeniem roku szkolnego w Baden Württemberg. Podczas wszystkich obowiązujących w tym landzie ferii zajęcia szkolne są zawieszone.

Zajęcia szkolne obywają się we wtorki i soboty według ustalonego planu lekcji, podanego do wiadomości uczniów i rodziców na początku każdego roku szkolnego.

Zajęcia trwają 2 godziny lekcyjne po 45 min. W czasie każdego spotkania integrowane są konieczne przerwy.

Terminy i czas trwania zajęć mogą ulec zmianie. Aktualne terminy podane są na stronie internetowej.

Uczniowie nie mogą samowolnie wychodzić poza pomieszczenia PMK, gdzie odbywają się zajęcia lekcyjne. Każde samowolne opuszczenie przez ucznia pomieszczeń PMK w trakcie zajęć lekcyjnych będzie traktowane jako ucieczka ze szkoły.

Do szkoły nie wolno przyprowadzać zwierząt.

Uczniowie nie powinni przynosić do szkoły przedmiotów wartościowych, a jeśli, to czynią to na własną odpowiedzialność.

Zasady usprawiedliwiania nieobecności

Nieobecność (spóźnienie) ucznia na zajęciach wymaga telefonicznego usprawiedliwienia ze strony rodziców bezpośrednio u nauczycielki prowadzącej.

Nieobecności zaplanowane (wyjazd, turniej, zajęcia w szkole niemieckiej, etc.) zgłaszane są najpóźniej do piątku; w sobotę tylko nieobecności z powodu choroby.

Pani Monika Knafel: 01575-4429571

Pani Elżbieta Sułek: 01515-8584429

Jest to istotne dla integracji prowadzonych zajęć i ilości przygotowywanych kopii.

W przypadku niemożliwości osobistego odebrania dziecka po lekcjach, rodzice zobowiązani są pisemnie wskazać osobę uprawnioną (podając jej imię i nazwisko).

Obowiązkowa jest również pisemna zgoda rodziców na samodzielne opuszczanie szkoły przez dzieci starsze.

W razie nagłej dolegliwości dziecka nauczyciel ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie rodziców (opiekunów prawnych), którzy zdecydują
o dalszych działaniach.

Zasady otrzymania świadectwa z czerwonym paskiem

Świadectwo z czerwonym paskiem otrzymują uczniowie, którzy regularnie uczestniczą w zajęciach i z każdej sprawności językowej uzyskali ocenę bardzo dobrą.

Opłaty (czesne)

Wysokość opłat (czesnego) ustalana jest przez zarząd Towarzystwa przed rozpoczęciem roku szkolnego i podawana do wiadomości na pierwszym powakacyjnym spotkaniu rodziców.

Podpisując formularz zgłoszeniowy dziecka na okres zajęć w nim zawarty, zobowiązują się Państwo do uiszczenia wymienionej kwoty pieniężnej niezależnie od ilości zajęć, w których Państwa dzieci faktycznie uczestniczą.

W szczególnych przypadkach losowych należność z tytułu czesnego może być czasowo zawieszona. Wniosek o ewentualne zwolnienie z opłat należy składać do przewodniczącego zarządu Towarzystwa lub dyrektora szkoły.

UCZNIOWIE - prawa i obowiązki


Każdy uczeń ma prawo do:

 1. poszanowania własnej godności osobistej i dobrego imienia;
 2. podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznym i wychowawczym;
 3. obiektywnej, jawnej i umotywowanej oceny swego stanu wiedzy, umiejętności
  i zachowania, zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania i zgodnie
  z kryteriami oceniania;
 4. indywidualnych rozmów z nauczycielami oraz dyrektorem szkoły;
 5. uczestniczenia w imprezach i uroczystościach szkolnych;
 6. reprezentowania szkoły w konkursach, olimpiadach, i innych imprezach pozaszkolnych zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami;
 7. korzystania, za zgodą, z pomocy dydaktycznych;
 8. uczestniczenia w wyjazdach i wycieczkach szkolnych;
 9. wyrażania opinii o szkole bez godzenia w godność osobistą.

Każdy uczeń zobowiązany jest do:

 1. systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych.
  Jeśli uczeń opuści więcej niż 50% zajęć, nie otrzymuje oceny ani świadectwa,
  a tym samym nie otrzymuje zaświadczenia do szkoły niemieckiej, czyli „Teilnahmebescheinigung“);
 2. punktualnego przychodzenia na wszelkie zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne;
 3. przygotowywania się do zajęć lekcyjnych;
 4. dbania o dobre imię szkoły i godnego jej reprezentowania na zewnątrz;
 5. szanowania godności osobistej, praw i wolności innych osób;
 6. zapoznania się z regulaminem szkolnym i przestrzegania zawartych w nim zasad;
 7. dbania o porządek i czystość w budynku i pomieszczeniach PMK oraz szanowania mienia szkolnego, jako dobra wspólnego.

Wszystkich uczniów obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, spożywania alkoholu, posiadania, dystrybucji i spożywania narkotyków oraz innych substancji odurzających, tak w szkole, jak i poza nią. Złamanie tego zakazu może skutkować natychmiastowym, dyscyplinarnym wydaleniem ze szkoły.

NAUCZYCIELE

Obowiązkiem nauczycieli jest:

 1. przekazywanie materiału dydaktycznego w sposób odpowiedni do poziomu uczniów i ich zdolności percepcyjnych oraz otaczanie uczniów opieką
  i nadzorem na terenie szkoły;
 2. traktowanie uczniów życzliwie, godnie i uprzejme oraz służenie im
  radą i pomocą.

RODZICE

Rodzice zobowiązani są do:

 1. punktualnego i regularnego przyprowadzania dziecka do szkoły oraz odbierania po zajęciach,
 2. pisemnego wskazania innej osoby upoważnionej do odbioru dziecka po zajęciach lekcyjnych (podając imię i nazwisko tej osoby); dzieci starsze, które same przychodzą do szkoły, muszą przedstawić odpowiednią pisemną zgodę rodziców do samodzielnego opuszczania pomieszczeń szkolnych;
 3. uczestniczenia w zebraniach szkolnych,
 4. terminowego dokonywania opłat zgodnie z planem;
 5. pisemnego lub telefonicznego usprawiedliwiania nieobecności i spóźnień dziecka, zgodnie z zasadami usprawiedliwiania nieobecności (podanymi wyżej);
 6. terminowego powiadomienia o wypisaniu dziecka ze szkoły;
 7. niezwłocznego naprawienia wszelkich szkód wyrządzonych na terenie szkoły przez ich małoletnie dzieci.

Ponadto, rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich dzieci w budynku szkolnym do momentu rozpoczęcia pierwszej lekcji.

witamy head„Człowieka (…) nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa. A raczej człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani czym jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie''
Jan Paweł II, Warszawa 1979

Serdecznie witamy na stronie internetowej Polskiej Misji Katolickiej w Mannheim! Wszystkim odwiedzającym tę stronę życzymy Bożego błogosławieństwa.

Nabożeństwa w Mannheim

Wszystkie Msze święte i nabożeństwa w St. Matthäus-Spitalkirche (68159 Mannheim, E6,2)
Msza święta w języku polskim
Sobota  godz. 18:30
Niedziela  godz. 9:30
  godz. 11:30
Środa  godz. 18:30
Piątek  godz. 18:30
Pierwszy czwartek m-ca  godz. 18:30
   
Adoracja Eucharystyczna
Pierwszy czwartek m-ca godz. 19:00 - 19.30
Pierwszy piątek m-ca  godz. 17.00 - 18.30
Pierwsza sobota m-ca  godz. 19.30 - 21.00
Ostatnia sobota m-ca godz. 17.30 - 18.30
   
Okazja do spowiedzi świętej
Środa, piątek, sobota godz. 18.00
Pierwszy czwartek m-ca godz. 18:00
Pierwszy piątek m-ca godz. 17:00
Pierwsza i ostatnia sobota m-ca godz. 17.30

Kontakt z biurem misji